Súhlas so spracovaním osobných údajov a prehlásenie o oboznámení sa s podmienkami podujatia

Osoba prihlásená prostredníctvom tejto prihlášky (ďalej jednotlivo len „Účastník“) na 43. ročník Zrazu cykloturistov KST dáva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov, svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na nižšie vymedzený účel organizátorovi podujatia OKST Nižná, pod TJ Nižná, 1006 Nižná, IČO: 00592129, (ďalej len „Organizátor“). Pri prihlasovaní maloletého dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov prihlásenej osoby jeho zákonný zástupca.

Zoznam poskytnutých osobných údajov: Meno, priezvisko, telefónne číslo, emailový kontakt, OP, číslo preukazu KST, mesto bydliska, podobizeň Účastníka zachytená na fotografiách a/alebo záznamoch z Podujatia.

Vymedzený účel: Prihlasovanie a registrácia účasti na zraze, spracovanie štartovacej listiny, poskytnutie mena a priezviska, OP, ubytovacím zariadeniam, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti účastníka o organizácií zrazu pred, počas a po zraze. Ďalej vyhotovenie a zverejnenie fotografií a/alebo videozáznamov zo zrazu, najmä na webovej stránke organizátora, sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.), alebo v príspevkoch na webových stránkach, sociálnych sieťach a tlačovín 3. osôb.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je inominátna zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, uzavretá v dôsledku registrácie Účastníka, ktorej predmetom je najmä umožnenie účasti Účastníka na vyššie spomínanom športovom Podujatí, a/alebo poskytnutie iných služieb, ktoré sú bližšie definované v popise podujatia, pričom zapojenie do podujatia a poskytnutie s tým spojených služieb Organizátora by bez uzavretia vyššie uvedenej zmluvy nebolo možné.

Ďalej oprávnený záujem Organizátora v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spočívajúci v propagácii podujatí Prevádzkovateľa a v zvyšovaní povedomia verejnosti o takýchto podujatiach s cieľom navyšovania počtu budúcich účastníkov.

Súhlas Účastníka je súčasťou prihlášky na Podujatie.

Doba platnosti súhlasu: Neobmedzene v zmysle § 10 zákona 18/2018 na štatistické účely.

Pri spracovaní osobných údajov Účastníka nebude dochádzať k profilovaniu, pričom Organizátor nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Účastník má predovšetkým právo požadovať od Organizátora prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Organizátor a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Dotknutá osoba má právo Súhlas Účastníka odvolať emailom na adresu turisti@kstnizna.sk prostredníctvom žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje: meno a priezvisko. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Začiarknutím súhlasu v prihláške Účastník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami podujatia, rozumie im a zaväzuje sa ich dodržiavať. Preberá všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebude si voči Organizátorom uplatňovať žaloby, alebo vymáhať škody. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov podujatia. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá účastník podujatia, ktorý túto škodu spôsobil. Je si vedomý toho, že je povinný si zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojim jednaním bezpečnosť ostatných Účastníkov Podujatia.

Berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude z Pojatia vylúčený bez náhrady štartovného a iných výdavkov.